Litteraturanmeldelse: Din guide til forskning og skriving

Litteratur-anmeldelse-Din-guide-til-forskning-og-skriving
()

Når du går inn på den akademiske forskningsarenaen, er evnen til å effektivt skrive en litteraturanmeldelse avgjørende. Denne artikkelen vil guide deg gjennom enkle, men effektive trinn for å lage en litteraturgjennomgang, en viktig del av ethvert forskningsprosjekt. Du vil lære hvordan du finner og gir mening om ulike metoder, se nøkkeltemaer og hull, og samle funnene dine til en godt strukturert gjennomgang. Enten du jobber med en avhandlingen, avhandling eller forskningsoppgave, vil denne veiledningen hjelpe deg med å bygge ferdighetene som trengs for å forberede en overbevisende litteraturgjennomgang.

Begrepet litteraturgjennomgang

En litteraturgjennomgang er en dyptgående utforskning av vitenskapelige arbeider relatert til en bestemt Tema. Det hjelper med å utvide kunnskapen din om aktuell forskning og hjelper til med å finne sentrale teorier, metoder og uutforskede områder. Slik kunnskap er viktig for å forbedre forskningsprosjektene dine, inkludert artikler, avhandlinger eller avhandlinger. Denne prosessen innebærer et dypdykk i akademisk litteratur, og tilbyr et bredt perspektiv på det valgte emnet.

Prosessen med å skrive en litteraturgjennomgang inkluderer disse viktige stadiene:

 • Søker etter relevant litteratur innen ditt fagfelt.
 • Vurdere påliteligheten og viktigheten av kildene du finner.
 • Identifisere sentrale temaer, pågående diskusjoner og uutforskede områder i litteraturen.
 • Utvikle en strukturert omriss for å organisere anmeldelsen din.
 • Å skrive en litteraturanmeldelse går utover å oppsummere; det krever analysering, syntetisering og kritisk vurdering for å forstå emnet klart.

Reisen med å lage en litteraturgjennomgang er ikke bare en oppgave, men en strategisk oppgave som forbedrer din forståelse av emnet og styrker ditt akademiske arbeid.

Hvorfor gjennomføre en litteraturgjennomgang?

In akademisk skriving, er det viktig å posisjonere studiet ditt i en bredere kontekst, og en litteraturgjennomgang gir flere fordeler for å oppnå dette:

 • Viser din forståelse av emnet og plasserer det i det akademiske landskapet.
 • Bidrar til å danne et solid teoretisk grunnlag og velge passende forskningsmetodikk.
 • Match forskningen din med arbeidet til andre eksperter på området.
 • Viser hvordan studiet ditt fyller forskningshull eller legger til aktuelle akademiske diskusjoner.
 • Lar deg kritisk gjennomgå aktuelle forskningstrender og demonstrere din forståelse av pågående akademiske debatter.

La oss nå dykke ned i de praktiske trinnene for å skrive din litteraturanmeldelse, og starter med det viktigste første trinnet: å finne relevant litteratur. Denne viktige delen bidrar til å danne hele anmeldelsen din, og fører deg til en grundig og detaljert forståelse av emnet ditt.

Litteratur-konseptet-anmeldelse

Starter letingen etter litteratur

Det første trinnet i å gjennomføre en litteraturgjennomgang er å tydelig forklare emnet ditt.

Dette er spesielt viktig når du forbereder litteraturgjennomgangsdelen av en avhandling eller forskningsoppgave, da søket ditt bør fokuseres på litteratur som er direkte relatert til forskningsspørsmålet eller problemstillingen din.

For eksempel:

 • Hvordan påvirker fjernarbeid ansattes produktivitet og trivsel?

Opprette en søkeordstrategi

Begynn litteratursøket ditt ved å lage en liste over nøkkelord knyttet til forskningsspørsmålet ditt. Legg til nøkkelbegrepene eller aspektene ved emnet ditt, sammen med eventuelle relaterte termer eller synonymer. Det er viktig å fortsette å oppdatere denne listen med nye søkeord etter hvert som søket skrider frem. Denne tilnærmingen garanterer at søket ditt er grundig, og dekker alle vinkler av emnet ditt. Vurder ulike uttrykk eller termer folk kan bruke for å beskrive emnet ditt, og ta med disse variasjonene i listen din.

For eksempel:

 • Fjernarbeid, fjernarbeid, arbeid hjemmefra, virtuelt arbeid.
 • Ansattes produktivitet, arbeidseffektivitet og jobbytelse.
 • Ansattes trivsel, arbeidsglede, balanse mellom arbeid og privatliv, psykisk helse.

Finne passende kilder

Start søket etter kilder ved å bruke søkeordene du har samlet. For å finne tidsskrifter og artikler bør du vurdere å utforske en rekke databaser, hver tilpasset forskjellige studieretninger:

 • Universitetets bibliotekkatalog. En primær ressurs for ulike akademiske materialer.
 • Google Scholar. Dekker et bredt spekter av vitenskapelige artikler og bøker.
 • EBSCO. Gir tilgang til en bred samling av akademiske databaser.
 • Prosjekt Muse. Spesialiserer seg innen humaniora og samfunnsvitenskap.
 • JSTOR. Tilbyr omfattende samlinger av akademiske tidsskriftartikler.
 • Medline. Fokuserer på biovitenskap og biomedisin.
 • Science. Kjent for sine vitenskapelige og tekniske forskningsartikler.

Bruk den forberedte listen med søkeord, søk gjennom disse databasene for å finne relevante artikler og bøker. Hver database er designet for bestemte studieområder, så velg de som passer til forskningsemnet ditt. For eksempel, hvis fokuset ditt er på humaniora, ville Project Muse være ideelt. Denne fokuserte tilnærmingen vil hjelpe deg å samle inn hovedkildene du trenger for din litteraturgjennomgang.

Vurdere og velge kilder

Med så mye litteratur der ute, er det viktig å finne ut hvilke kilder som er mest relevante for studiet ditt. Når du går gjennom publikasjoner, bør du vurdere disse spørsmålene:

 • Hvilket spesifikt problem eller spørsmål tar forfatteren opp?
 • Er forfatterens mål og hypoteser tydelig uttrykt?
 • Hvordan forklares de viktige begrepene i studien?
 • Hvilke teoretiske grunnlag, modeller eller metoder brukes i forskningen?
 • Bruker tilnærmingen kjente metoder, eller gir den et nytt synspunkt?
 • Hvilke funn eller konklusjoner presenterer forskningen?
 • Hvordan bidrar dette arbeidet til, støtter eller utfordrer det som allerede er kjent innen ditt felt?
 • Vurder styrker og svakheter ved forskningen.
 • Hvor oppdatert er informasjonen i publikasjonen?

Det er også viktig å garantere påliteligheten til kildene dine. Prioriter å lese sentrale studier og grunnleggende teorier som er relevante for emnet ditt. Dette trinnet handler ikke bare om å samle inn data, men også om å bygge et solid grunnlag for egen forskning.

Ta opp og sitere kildene dine

Når du fordyper deg i forskningen for din litteraturgjennomgang, handler det ikke bare om å lese og forstå materialet, men også om å organisere og dokumentere funnene dine effektivt. Denne prosessen er nøkkelen til å sette sammen en tydelig og godt støttet litteraturgjennomgang. La oss se på noen viktige trinn for å garantere at du effektivt registrerer og siterer kildene dine.

 • Begynn å skrive mens du leser. Begynn å ta notater mens du leser, noe som vil være medvirkende til litteraturgjennomgangen din.
 • Spor kildene dine. Ta opp kildene dine konsekvent med riktige sitater til forhindre plagiering.
 • Lag en detaljert bibliografi. For hver kilde, skriv ned all referanseinformasjon, et kort sammendrag og dine kommentarer. Dette bidrar til å holde forskningen din organisert og oversiktlig.
 • Bruk en plagiatkontroll. Sjekk regelmessig litteraturgjennomgangen din med et studentvennlig plagieringsverktøy, som vår plattform, for å støtte akademisk integritet.

Å følge disse trinnene forenkler ikke bare prosessen med å samle inn litteraturanmeldelsen din, men sikrer også troverdigheten til arbeidet ditt. En organisert tilnærming til å dokumentere kilder og en våken sjekk mot plagiering er viktig praksis i akademisk skriving. De garanterer at litteraturgjennomgangen din er både bred og etisk forsvarlig, og gjenspeiler din flid og oppmerksomhet på detaljer.

Oppdage temaer, diskusjoner og hull

Når du går mot å strukturere litteraturgjennomgangen din, er det viktig å lære hvordan kildene du har lest henger sammen og forholder seg til hverandre. Gjennom avlesningene dine og notatene du har samlet, begynn å identifisere:

 • Trender som dukker opp. Følg med hvis visse teorier eller metoder har fått eller mistet popularitet over tid.
 • Vanlige temaer. Noter ned eventuelle vanlige spørsmål eller ideer som dukker opp i kildene dine.
 • Diskusjonsområder. Identifiser hvor det er uenighet eller konflikt mellom kildene.
 • Sentrale publikasjoner. Se opp for betydelige studier eller teorier som spesielt har påvirket feltet.
 • Avdekkede hull. Vær oppmerksom på det som ikke er omtalt i litteraturen og eventuelle svakheter i eksisterende forskning.

Vurder i tillegg:

 • Forskningsutvikling. Hvordan har forståelsen av temaet ditt utviklet seg?
 • Forfatterens troverdighet. Vurder troverdigheten og bakgrunnen til forfatterne som bidrar til emnet ditt.

Denne analysen vil ikke bare danne din litteraturgjennomgang, men også vise hvor forskningen din passer inn i den eksisterende kunnskapen.

For eksempel, i din gjennomgang av litteraturen om fjernarbeid og dens innvirkning på ansattes produktivitet og velvære, beholder du følgende:

 • En betydelig del av forskningen fremhever produktivitetsmålinger og ytelsesresultater.
 • Det er økende oppmerksomhet på de psykologiske effektene av fjernarbeid på ansatte.
 • Det ser imidlertid ut til å være begrenset dybdeanalyse av langsiktig velvære og jobbtilfredshet i fjerntliggende arbeidsmiljøer - dette gir en mulighet for videre utforskning i forskningen din.
en-elev-leser-en-artikkel-om-hvordan-å-forberede-en-litteraturanmeldelse

Strukturere litteraturgjennomgangen din

Måten du organiserer litteraturgjennomgangen på er avgjørende og kan variere avhengig av lengden og dybden. Vurder å kombinere ulike organisasjonsstrategier for å lage en struktur som best støtter analysen din.

Kronologisk

Denne metoden sporer utviklingen av emnet ditt over tid. I stedet for bare å liste opp kilder, fordyp deg i endringene og nøkkeløyeblikkene som har påvirket emnets utvikling. Tolk og forklar hvorfor disse endringene har skjedd.

For eksempel, Når du undersøker virkningen av fjernarbeid på ansattes produktivitet og velvære, bør du vurdere en kronologisk tilnærming:

 • Begynn med tidlig forskning med fokus på gjennomførbarheten og den første innføringen av fjernarbeid.
 • Undersøk studier som utforsker de første effektene av fjernarbeid på ansattes produktivitet og utfordringer.
 • Se på den nyeste forskningen som fordyper den langsiktige effekten av fjernarbeid på ansattes velvære og produktivitet, spesielt med tanke på teknologiske fremskritt.
 • Vurder den betydelige veksten i dynamikken i fjernarbeid og forståelsen av dette på grunn av globale hendelser som COVID-19-pandemien.

Metodisk

Når litteraturgjennomgangen din inkluderer kilder fra ulike områder eller felt med ulike forskningsmetoder, er det nyttig å sammenligne og kontrastere det de finner. På denne måten får du et godt avrundet syn på emnet ditt.

For eksempel:

 • Analyser forskjeller og likheter i funn fra kvalitativ forskning sammenlignet med kvantitative studier.
 • Utforsk hvordan empiriske data står i kontrast til teoretisk forskning når det gjelder å forme forståelsen av emnet.
 • Kategoriser kildene dine basert på deres metodiske tilnærming, for eksempel sosiologiske, historiske eller teknologiske perspektiver.

Hvis anmeldelsen din fokuserer på hvordan fjernarbeid påvirker ansattes produktivitet og velvære, kan du sammenligne undersøkelsesdata (kvantitativ) med personlige ansattes erfaringer (kvalitativ). Dette kan avsløre hvordan statistiske trender i produktivitet stemmer overens med ansattes personlige velvære. Sammenligning av disse ulike metodiske innsiktene kan fremheve effektive fjernarbeidspraksis og finne områder som trenger ytterligere forskning.

Tematisk

Når forskningen din avslører vanlige temaer, er det en rimelig tilnærming å organisere litteraturgjennomgangen din i tematiske underseksjoner. Denne tilnærmingen lar deg utforske hvert aspekt av emnet i dybden.

For eksempel, i en gjennomgang fokusert på effektene av fjernarbeid på ansattes produktivitet og velvære, kan du dele litteraturen inn i temaer som:

 • Hvordan digitale verktøy og plattformer hjelper eller hindrer fjernarbeidsproduktivitet.
 • Undersøker effekten av fjernarbeid på ansattes personlige liv og generelle velvære.
 • Påvirkningen av lederskap og ledelsesstiler på fjernarbeiderens produktivitet.
 • Hvordan fjernarbeidssituasjoner påvirker ansattes motivasjon og engasjementsnivåer.
 • De psykologiske effektene av langsiktig fjernarbeid på ansatte.

Ved å dele opp litteraturen i disse tematiske kategoriene, kan du gi en fullstendig analyse av hvordan fjernarbeid påvirker ulike dimensjoner av ansattes liv og ytelse.

teoretisk

I en litteraturgjennomgang er det å bygge et teoretisk rammeverk et grunnleggende skritt. Dette innebærer et dypdykk i ulike teorier, modeller og nøkkelbegreper som er relevante for ditt emne.

For eksempel, Når du utforsker temaet fjernarbeid og dets effekter på ansattes produktivitet og velvære, kan du vurdere:

 • Undersøke organisatoriske atferdsteorier for å forstå strukturelle endringer og tilpasninger i eksterne arbeidsmiljøer.
 • Diskutere psykologiske teorier for å analysere effekten av fjernarbeid på ansattes mentale helse og jobbtilfredshet.
 • Ser på kommunikasjonsteorier for å evaluere hvordan virtuell kommunikasjon påvirker teamdynamikk og produktivitet.

Gjennom denne tilnærmingen kan du sette et teoretisk grunnlag for forskningen din, ved å kombinere ulike konsepter for å danne en bred forståelse av hvordan fjernarbeid påvirker både organisasjonsstrukturer og ansattes trivsel.

læreren-forklarer-viktigheten-av-litteraturanmeldelse-til-elevene

Starter din litteraturgjennomgang

En litteraturgjennomgang, omtrent som enhver vitenskapelig tekst, bør skrives med en introduksjon, brødtekst og konklusjon. Innholdet i hver seksjon skal forenes med målene og målene for anmeldelsen din.

Introduksjon

For introduksjonen av din litteraturanmeldelse, sørg for å:

 • Sett tydelig fokus og hensikt. Beskriv tydelig hovedfokuset og målene for litteraturgjennomgangen din.
 • Oppsummer forskningsspørsmålet ditt. Hvis en del av et større arbeid, skisser du kort det sentrale forskningsspørsmålet ditt.
 • Oversikt over forskningslandskapet. Gi en kort oppsummering av eksisterende forskning innen ditt felt.
 • Fremhev relevans og hull. Legg vekt på hvorfor emnet ditt er relevant for øyeblikket, og pek på eventuelle vesentlige hull som forskningen din søker å fylle.

Denne strukturerte tilnærmingen sikrer at introduksjonen til litteraturgjennomgangen din effektivt setter scenen for den detaljerte analysen som følger.

Body

Hoveddelen av litteraturgjennomgangen din bør organiseres effektivt, spesielt hvis den er lang. Vurder å dele den opp i klare underseksjoner basert på temaer, historiske perioder eller ulike forskningsmetodikker brukt i kildene. Underoverskrifter er en fin måte å gi struktur til disse delene.

Når du konstruerer hoveddelen av anmeldelsen din, må du huske på følgende strategier:

 • Oppsummering og syntese. Gi en kortfattet oversikt over hver kildes hovedpoeng og vri dem sammen for å danne en passende fortelling.
 • Analyse og personlig innsikt. Gå lenger enn å bare gjenta det andre har sagt. Invester din analyse og innsikt, og tolk betydningen av funnene om det overordnede studieretningen.
 • Kritisk vurdering. Snakk om styrker og svakheter ved kildene dine. Denne rettferdige tilnærmingen er viktig for en fullstendig og ærlig vurdering.
 • Lesbar struktur. Garanterer at avsnittene dine er godt strukturerte og sammenhengende. Bruk overgangsord og emnesetninger effektivt for å skape en sømløs flyt av ideer.
 • Koble sammen teori og praksis. Der det er hensiktsmessig, koble teoretiske konsepter med praktiske eksempler eller casestudier fra kildene dine.
 • Fremheve metodiske forskjeller. Hvis det er relevant, diskuter hvordan ulike metoder har påvirket konklusjonene til kildene dine.

Husk at hoveddelen av litteraturgjennomgangen din er der du legger grunnlaget for forskningen din, så det er viktig å være detaljert, analytisk og metodisk i tilnærmingen din.

konklusjonen

I konklusjonen din, samle de viktige punktene fra din litteraturgjennomgang. Sørg for å:

 • Fremhev viktige takeaways. Oppsummer hovedpunktene du har oppdaget fra litteraturen og fremhev hvorfor de er viktige.
 • Ta tak i forskningshull. Vis hvordan anmeldelsen din fyller ut manglende deler i den eksisterende forskningen og legger til ny innsikt.
 • Link til forskningen din. Forklar hvordan funnene dine bygger på eller bruker gjeldende teorier og metoder, og danner et grunnlag for din egen forskning.

Etter å ha fullført utkastet ditt, er en nøye gjennomgang viktig. Gå gjennom arbeidet ditt for å sikre at det er oversiktlig og godt organisert. Hvis korrekturlesing ikke er din styrke, få hjelp fra profesjonelle korrekturlesingstjenester kan være en god idé å sørge for at litteraturgjennomgangen din er polert og feilfri.

Eksempler på litteraturgjennomgang: Ulike tilnærminger

Når vi avslutter veiledningen vår, presenterer denne delen tre forskjellige eksempler på litteraturgjennomganger, som hver bruker en annen tilnærming til å fordype seg i akademiske emner. Disse eksemplene tjener som illustrasjoner av de ulike metodene og perspektivene som forskere kan bruke i sine undersøkelser:

 • Metodisk litteraturgjennomgang eksempel. "Investing in Climate Change Adaptation and Mitigation: A Methodological Review of Real-Options Studies" (En gjennomgang fokuserte på de forskjellige metodiske tilnærmingene som brukes i klimaendringersforskning på tvers av ulike disipliner.)
 • Teoretisk litteraturgjennomgang eksempel. "Gender Inequality as a Barrier to Economic Growth: A Review of the Theoretical Literature" (En teoretisk gjennomgang som undersøker hvordan teorier om kjønnsulikhet og økonomisk vekst har utviklet seg over tid.)
 • Tematisk litteraturgjennomgang eksempel. "The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review" (En tematisk litteraturgjennomgang som utforsker ulike studier om effekten av digital teknologi på mental helse.)

Hvert eksempel gir en annen måte å skrive en litteraturanmeldelse på, og viser hvordan du kan nærme deg og forstå ulike akademiske emner ved å bruke ulike gjennomgangsmetoder.

konklusjonen

Når vi avslutter vår utforskning av litteraturgjennomganger, husk at å lære denne ferdigheten er mer enn et akademisk krav; det er en vei til å oppnå en dypere forståelse av emnet ditt og gi et viktig bidrag til studieområdet ditt. Fra å identifisere relevant litteratur og analysere ulike metoder til å syntetisere informasjon og fremheve ny innsikt, bidrar hvert trinn i utarbeidelsen av en litteraturgjennomgang til en bredere forståelse av emnet ditt. Enten du lanserer en avhandling, en avhandling eller en forskningsoppgave, vil ferdighetene og strategiene som er skissert her veilede deg i å lage en litteraturanmeldelse som ikke bare gjenspeiler din akademiske flid, men som også gir meningsfull dialog til eksisterende stipend. Fortsett denne innsikten og strategiene når du starter inn i den berikende verden av akademisk forskning.

Hvor nyttig var dette innlegget?

Klikk på en stjerne for å rangere det!

Gjennomsnittlig rangering / 5. Stemmeantal:

Ingen stemmer så langt! Bli den første til å rangere dette innlegget.

Vi beklager at dette innlegget ikke var nyttig for deg!

La oss forbedre dette innlegget!

Fortell oss hvordan vi kan forbedre dette innlegget?