Litteraturrecension: Din guide till forskning och skrivande

Litteratur-recension-Din-guide-till-forska-och-skriva
()

När man kliver in på den akademiska forskningsarenan är förmågan att effektivt skriva en litteraturöversikt avgörande. Den här artikeln guidar dig genom enkla men effektiva steg för att skapa en litteraturöversikt, en viktig del av alla forskningsprojekt. Du kommer att lära dig att hitta och förstå olika metoder, upptäck nyckelteman och luckor och dra ihop dina resultat till en välstrukturerad recension. Oavsett om du arbetar med en avhandling, avhandling eller forskningsartikel, hjälper den här guiden dig att bygga upp de färdigheter som behövs för att förbereda en övertygande litteraturöversikt.

Begreppet litteraturgranskning

En litteraturgenomgång är en djupgående utforskning av vetenskapliga arbeten relaterade till en specifik ämne. Det hjälper till att utöka din kunskap om aktuell forskning och hjälper till att hitta nyckelteorier, metoder och outforskade områden. Sådan kunskap är viktig för att förbättra dina forskningsprojekt, inklusive uppsatser, avhandlingar eller avhandlingar. Denna process innebär en djupdykning i akademisk litteratur, och erbjuder ett brett perspektiv på ditt valda ämne.

Processen att skriva en litteraturöversikt inkluderar dessa viktiga steg:

 • Söker efter relevant litteratur inom ditt ämnesområde.
 • Utvärdera tillförlitligheten och betydelsen av de källor du hittar.
 • Identifiera centrala teman, pågående diskussioner och outforskade områden inom litteraturen.
 • Utveckla en strukturerad översikt för att organisera din recension.
 • Att skriva en litteraturöversikt går längre än att sammanfatta; det kräver att du analyserar, syntetiserar och kritiskt överväger för att tydligt förstå ditt ämne.

Resan att skapa en litteraturöversikt är inte bara en uppgift, utan ett strategiskt åtagande som förbättrar din förståelse för ämnet och stärker ditt akademiska arbete.

Varför göra en litteraturgranskning?

In akademiskt skrivande, att placera din studie i ett bredare sammanhang är viktigt, och en litteraturgenomgång erbjuder flera fördelar för att uppnå detta:

 • Visar din förståelse av ämnet och placerar det i det akademiska landskapet.
 • Hjälper till att bilda en solid teoretisk grund och välja lämpliga forskningsmetoder.
 • Matcha din forskning med arbetet från andra experter på området.
 • Visar hur din studie fyller forskningsluckor eller bidrar till aktuella akademiska diskussioner.
 • Låter dig kritiskt granska aktuella forskningstrender och visa din förståelse för pågående akademiska debatter.

Låt oss nu dyka in i de praktiska stegen för att skriva din litteraturrecension, och börja med det viktigaste första steget: att hitta relevant litteratur. Den här viktiga delen hjälper dig att bilda hela din recension, vilket leder dig till en grundlig och detaljerad förståelse av ditt ämne.

Begreppet-litteraturrecension

Börjar leta efter litteratur

Det första steget i att genomföra en litteraturgenomgång är att tydligt förklara ditt ämne.

Detta är särskilt viktigt när du förbereder litteraturöversikten i en avhandling eller forskningsartikel, eftersom din sökning bör fokusera på litteratur som är direkt relaterad till din forskningsfråga eller ditt problem.

Till exempel:

 • Hur påverkar distansarbete medarbetarnas produktivitet och välbefinnande?

Skapa en sökordsstrategi

Börja din litteratursökning genom att skapa en lista med nyckelord kopplade till din forskningsfråga. Lägg till nyckelbegrepp eller aspekter av ditt ämne, tillsammans med eventuella relaterade termer eller synonymer. Det är viktigt att du fortsätter att uppdatera den här listan med nya sökord allt eftersom sökningen fortskrider. Detta tillvägagångssätt garanterar att din sökning är grundlig och täcker alla vinklar av ditt ämne. Tänk på olika uttryck eller termer som folk kan använda för att beskriva ditt ämne och inkludera dessa varianter i din lista.

Till exempel:

 • Distansarbete, distansarbete, arbete hemifrån, virtuellt arbete.
 • Anställdas produktivitet, arbetseffektivitet och arbetsprestation.
 • Medarbetarnas välbefinnande, arbetsglädje, balans mellan arbete och privatliv, psykisk hälsa.

Hitta lämpliga källor

Börja din sökning efter källor genom att använda sökorden du har samlat in. För att hitta tidskrifter och artiklar, överväg att utforska en mängd olika databaser, var och en anpassad till olika studieområden:

 • Ditt universitets bibliotekskatalog. En primär resurs för olika akademiska material.
 • Google Scholar. Täcker ett brett utbud av vetenskapliga artiklar och böcker.
 • EBSCO. Ger tillgång till en bred samling akademiska databaser.
 • Projektmuse. Specialiserad inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • JSTOR. Erbjuder omfattande samlingar av akademiska tidskriftsartiklar.
 • Medline. Fokuserar på biovetenskap och biomedicin.
 • Science. Känd för sina vetenskapliga och tekniska forskningsartiklar.

Använd din förberedda sökordslista och sök igenom dessa databaser för att hitta relevanta artiklar och böcker. Varje databas är designad för vissa studieområden, så välj de som matchar ditt forskningsämne. Till exempel, om ditt fokus ligger på humaniora, skulle Project Muse vara idealiskt. Detta fokuserade tillvägagångssätt hjälper dig att effektivt samla in de viktigaste källorna du behöver för din litteraturgranskning.

Utvärdera och välja källor

Med så mycket litteratur där ute är det viktigt att ta reda på vilka källor som är mest relevanta för din studie. När du går igenom publikationer, överväg dessa frågor:

 • Vilken specifik fråga eller fråga tar författaren upp?
 • Är författarens mål och hypoteser tydliga?
 • Hur förklaras de viktiga begreppen inom studien?
 • Vilka teoretiska grunder, modeller eller metoder används i forskningen?
 • Använder metoden kända metoder eller ger den en ny synvinkel?
 • Vilka resultat eller slutsatser presenterar forskningen?
 • Hur bidrar detta arbete till, stödjer eller utmanar det som redan är känt inom ditt område?
 • Tänk på styrkorna och svagheterna i forskningen.
 • Hur aktuell är informationen i publikationen?

Det är också viktigt att garantera tillförlitligheten hos dina källor. Prioritera att läsa nyckelstudier och grundläggande teorier som är relevanta för ditt ämne. Det här steget handlar inte bara om att samla in data utan också om att bygga en solid grund för din egen forskning.

Spela in och citera dina källor

När du fördjupar dig i forskningen för din litteraturgenomgång handlar det inte bara om att läsa och förstå materialet, utan också om att organisera och dokumentera dina resultat effektivt. Denna process är nyckeln till att sätta ihop en tydlig och väl underbyggd litteraturöversikt. Låt oss titta på några viktiga steg för att garantera att du effektivt spelar in och citerar dina källor.

 • Börja skriva medan du läser. Börja göra anteckningar medan du läser, vilket kommer att vara avgörande för din litteraturgenomgång.
 • Spåra dina källor. Spela in dina källor konsekvent med korrekta citat till förhindra plagiat.
 • Gör en detaljerad bibliografi. För varje källa, skriv ner all referensinformation, en kort sammanfattning och dina kommentarer. Detta hjälper till att hålla din forskning organiserad och tydlig.
 • Använd en plagiatkontroll. Kontrollera regelbundet din litteraturgenomgång med ett studentvänligt verktyg för att upptäcka plagiat, som vår plattform, för att stödja akademisk integritet.

Att följa dessa steg förenklar inte bara processen att samla in din litteraturgenomgång utan säkerställer också trovärdigheten för ditt arbete. Ett organiserat tillvägagångssätt för att dokumentera källor och en vaksam kontroll mot plagiat är väsentliga metoder i akademiskt skrivande. De garanterar att din litteraturgranskning är både bred och etiskt sund, vilket återspeglar din flit och uppmärksamhet på detaljer.

Upptäcka teman, diskussioner och luckor

När du går mot att strukturera din litteraturgenomgång är det viktigt att lära dig hur de källor du har läst sammankopplar och relaterar till varandra. Genom dina avläsningar och anteckningarna du har samlat, börja identifiera:

 • Uppenbara trender. Följ om vissa teorier eller metoder har vunnit eller tappat popularitet över tid.
 • Vanliga teman. Notera alla vanliga frågor eller idéer som dyker upp i dina källor.
 • Diskussionsområden. Identifiera var det finns oenighet eller konflikt mellan källorna.
 • Nyckelpublikationer. Håll utkik efter betydande studier eller teorier som särskilt har påverkat området.
 • Otäckta luckor. Var uppmärksam på det som inte diskuteras i litteraturen och eventuella svagheter i den befintliga forskningen.

Tänk dessutom på:

 • Forskningsutveckling. Hur har förståelsen för ditt ämne utvecklats?
 • Författarens trovärdighet. Tänk på trovärdigheten och bakgrunden hos författarna som bidrar till ditt ämne.

Denna analys kommer inte bara att bilda din litteraturgenomgång utan också visa var din forskning passar in i den befintliga kunskapsmassan.

Till exempel, i din granskning av litteraturen om distansarbete och dess inverkan på anställdas produktivitet och välbefinnande, håller du följande:

 • En betydande del av forskningen belyser produktivitetsmått och resultatresultat.
 • Det finns en växande uppmärksamhet på de psykologiska effekterna av distansarbete på anställda.
 • Det verkar dock finnas begränsad djupgående analys av det långsiktiga välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen i avlägsna arbetsmiljöer - detta ger en möjlighet för ytterligare utforskning i din forskning.
en-elev-läser-en-artikel-om-hur-man-förbereder-en-litteraturrecension

Strukturera din litteraturgenomgång

Sättet du organiserar din litteraturgenomgång på är avgörande och kan variera beroende på dess längd och djup. Överväg att kombinera olika organisationsstrategier för att skapa en struktur som bäst stödjer din analys.

Kronologiskt

Denna metod spårar utvecklingen av ditt ämne över tiden. Istället för att bara lista källor, fördjupa dig i förändringarna och nyckelögonblicken som har påverkat ämnets utveckling. Tolka och förklara varför dessa förändringar har skett.

Till exempel, När du undersöker effekten av distansarbete på anställdas produktivitet och välbefinnande, överväg ett kronologiskt tillvägagångssätt:

 • Börja med tidig forskning som fokuserar på genomförbarheten och initialt införande av distansarbete.
 • Undersök studier som utforskar de initiala effekterna av distansarbete på anställdas produktivitet och utmaningar.
 • Titta på den senaste forskningen som fördjupar sig i den långsiktiga inverkan av distansarbete på anställdas välbefinnande och produktivitet, särskilt med tanke på tekniska framsteg.
 • Tänk på den betydande tillväxten av dynamik för distansarbete och dess förståelse på grund av globala händelser som covid-19-pandemin.

Metodologiska

När din litteraturgenomgång inkluderar källor från olika områden eller fält med olika forskningsmetoder, är det användbart att jämföra och kontrastera vad de hittar. På så sätt får du en väl avrundad bild av ditt ämne.

Till exempel:

 • Analysera skillnader och likheter i resultat från kvalitativ forskning jämfört med kvantitativa studier.
 • Utforska hur empirisk data står i kontrast till teoretisk forskning när det gäller att forma förståelsen av ämnet.
 • Kategorisera dina källor utifrån deras metodologiska tillvägagångssätt, såsom sociologiska, historiska eller tekniska perspektiv.

Om din recension fokuserar på hur distansarbete påverkar de anställdas produktivitet och välbefinnande, kan du jämföra undersökningsdata (kvantitativa) med personliga anställdas upplevelser (kvalitativa). Detta kan avslöja hur statistiska trender i produktivitet stämmer överens med anställdas personliga välbefinnande. Att jämföra dessa olika metodologiska insikter kan lyfta fram effektiva arbetsmetoder på distans och peka ut områden som behöver ytterligare forskning.

tematiska

När din forskning avslöjar vanliga teman är det en rimlig metod att organisera din litteraturgenomgång i tematiska underavsnitt. Detta tillvägagångssätt låter dig utforska varje aspekt av ämnet på djupet.

Till exempel, i en recension fokuserad på effekterna av distansarbete på anställdas produktivitet och välbefinnande kan du dela upp din litteratur i teman som:

 • Hur digitala verktyg och plattformar hjälper eller hindrar produktiviteten på distans.
 • Undersöker effekten av distansarbete på anställdas personliga liv och övergripande välbefinnande.
 • Inverkan av ledarskap och ledningsstilar på distansarbetares produktivitet.
 • Hur distansarbetssituationer påverkar medarbetarnas motivation och engagemang.
 • De psykologiska effekterna av långvarigt distansarbete på anställda.

Genom att dela upp litteraturen i dessa tematiska kategorier kan du ge en fullständig analys av hur distansarbete påverkar olika dimensioner av anställdas liv och prestation.

Teoretisk

I en litteraturöversikt är att bygga ett teoretiskt ramverk ett grundläggande steg. Detta innebär en djupdykning i olika teorier, modeller och nyckelbegrepp som är relevanta för ditt ämne.

Till exempel, När du utforskar ämnet distansarbete och dess effekter på anställdas produktivitet och välbefinnande kan du tänka på:

 • Undersöka organisatoriska beteendeteorier för att förstå de strukturella förändringarna och anpassningarna i avlägsna arbetsmiljöer.
 • Diskutera psykologiska teorier för att analysera effekten av distansarbete på anställdas mentala hälsa och arbetstillfredsställelse.
 • Undersöker kommunikationsteorier för att utvärdera hur virtuell kommunikation påverkar teamdynamik och produktivitet.

Genom detta tillvägagångssätt kan du sätta en teoretisk grund för din forskning, genom att kombinera olika koncept för att bilda en bred förståelse för hur distansarbete påverkar både organisationsstrukturer och medarbetarnas välbefinnande.

läraren-förklarar-vikten-av-litteraturrecension-för-eleverna

Börjar din litteraturgranskning

En litteraturöversikt, ungefär som alla vetenskapliga texter, bör skrivas med en inledning, brödtext och avslutning. Innehållet i varje avsnitt bör förenas med målen och syftena med din recension.

Beskrivning

För introduktionen av din litteraturrecension, se till att:

 • Sätt tydligt fokus och syfte. Beskriv tydligt huvudfokus och mål med din litteraturgenomgång.
 • Sammanfatta din forskningsfråga. Om en del av ett större arbete, beskriv kortfattat din centrala forskningsfråga.
 • Översikt över forskningslandskapet. Ge en kort sammanfattning av befintlig forskning inom ditt område.
 • Markera relevans och luckor. Betona varför ditt ämne är relevant för närvarande och peka på eventuella betydande luckor som din forskning försöker fylla.

Detta strukturerade tillvägagångssätt säkerställer att introduktionen till din litteraturgenomgång effektivt sätter scenen för den detaljerade analys som följer.

Kaross

Texten i din litteraturgenomgång bör organiseras effektivt, särskilt om den är lång. Överväg att dela upp det i tydliga underavsnitt baserat på teman, historiska perioder eller olika forskningsmetoder som används i källorna. Underrubriker är ett bra sätt att ge struktur åt dessa avsnitt.

Tänk på följande strategier när du bygger upp din recensions innehåll:

 • Sammanfattning och syntes. Ge en kortfattad översikt över varje källas huvudpunkter och vrid ihop dem för att bilda en lämplig berättelse.
 • Analys och personlig insikt. Gå längre än att bara upprepa vad andra har sagt. Investera dina analyser och insikter, tolka betydelsen av resultaten om det övergripande studieområdet.
 • Kritisk bedömning. Prata om styrkorna och svagheterna hos dina källor. Detta rättvisa tillvägagångssätt är viktigt för en fullständig och ärlig granskning.
 • Läsbar struktur. Garantera att dina stycken är välstrukturerade och sammanhängande. Använd övergångsord och ämnesmeningar effektivt för att skapa ett sömlöst flöde av idéer.
 • Koppla ihop teori och praktik. Om det är lämpligt, koppla samman teoretiska begrepp med praktiska exempel eller fallstudier från dina källor.
 • Att lyfta fram metodologiska skillnader. Diskutera om det är relevant hur olika metoder har påverkat slutsatserna från dina källor.

Kom ihåg att huvuddelen av din litteraturgenomgång är där du lägger grunden för din forskning, så det är viktigt att vara detaljerad, analytisk och metodisk i ditt tillvägagångssätt.

Slutsats

Sammanför i din slutsats de viktiga punkterna från din litteraturgenomgång. Se till att:

 • Markera viktiga takeaways. Sammanfatta de viktigaste punkterna du upptäckt från litteraturen och lyft fram varför de är viktiga.
 • Åtgärda forskningsluckor. Visa hur din recension fyller i saknade delar i den befintliga forskningen och lägger till nya insikter.
 • Länk till din forskning. Förklara hur dina resultat bygger på eller använder aktuella teorier och metoder, vilket utgör en bas för din egen forskning.

När du har avslutat ditt utkast är det viktigt med en noggrann granskning. Gå igenom ditt arbete för att se till att det är tydligt och välorganiserat. Om korrekturläsning inte är din styrka, ta hjälp av professionella korrekturläsningstjänster kan vara en bra idé att se till att din litteraturgranskning är polerad och felfri.

Exempel på litteraturöversikt: Olika angreppssätt

När vi avslutar vår guide presenterar det här avsnittet tre olika exempel på litteraturöversikter, som var och en använder olika metoder för att fördjupa sig i akademiska ämnen. Dessa exempel tjänar som illustrationer av de olika metoder och perspektiv som forskare kan tillämpa i sina undersökningar:

 • Metodologisk litteraturgenomgång exempel. "Investing in Climate Change Adaptation and Mitigation: A Methodological Review of Real-Options Studies" (En recension fokuserade på de olika metodologiska tillvägagångssätt som används i klimatförändringsforskning över olika discipliner.)
 • Teoretisk litteraturgenomgång exempel. "Gender Inequality as a Barrier to Economic Growth: A Review of the Theoretical Literature" (En teoretisk översikt som undersöker hur teorier om ojämlikhet mellan könen och ekonomisk tillväxt har utvecklats över tiden.)
 • Tematisk litteraturöversikt exempel. "The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review" (En tematisk litteraturöversikt som utforskar olika studier om effekten av digital teknik på mental hälsa.)

Varje exempel ger ett annat sätt att skriva en litteraturöversikt, som visar hur du kan närma dig och förstå olika akademiska ämnen med hjälp av olika granskningsmetoder.

Slutsats

När vi avslutar vår utforskning av litteraturgenomgångar, kom ihåg att att lära sig denna färdighet är mer än ett akademiskt krav; det är en väg till att uppnå en djupare förståelse av ditt ämne och göra ett viktigt bidrag till ditt studieområde. Från att identifiera relevant litteratur och analysera olika metoder till att syntetisera information och lyfta fram nya insikter, varje steg i att förbereda en litteraturöversikt bidrar till en bredare förståelse av ditt ämne. Oavsett om du lanserar en avhandling, en avhandling eller en forskningsartikel, kommer de färdigheter och strategier som beskrivs här att vägleda dig i att producera en litteraturgenomgång som inte bara speglar din akademiska flit utan också lägger till meningsfull dialog till befintligt stipendium. För vidare dessa insikter och strategier när du går in i den berikande världen av akademisk forskning.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på en stjärna för att betygsätta det!

Medelbetyg / 5. Röstaantal:

Inga röster hittills! Bli den första att betygsätta detta inlägg.

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra detta inlägg!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?